Regulamin sklepu

§1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Nadwiślańska Chata , dostępny pod adresem: nadwislanskachata@gmail.com prowadzony jest przez Gospodarstwo Oddział 86-120 Pruszcz Wieś Luszkowo . Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6762257580

Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Warunkiem założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień Regulaminu.
Wszelkie prawa do treści udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu internetowego bez zgody Sprzedawcy.

§2 Definicje

 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego oraz akceptująca Regulamin.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6762257580
 • Sklep internetowy – serwis internetowy, dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług elektronicznych.
 • Umowa – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego w rozumienia przepisów ustawy Kodeks Cywilny, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Nadwiślańska Chata
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość, składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.
 • Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę, mogąca stanowić przedmiot Umowy zawieranej z Klientem.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta.
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
 • Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Kontakt ze sklepem

Adres sprzedawcy: Oddział 86-120 Pruszcz Wieś Luszkowo 26
Adres e-mail Sprzedawcy: nadwislanskachata@gmail.com
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów zawartych w tym paragrafie.

§4 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§5 Prawa i obowiązki Klienta

Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych do Konta, w tym hasła, osobom trzecim.
Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas rejestracji. Klient po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych oraz możliwość ich modyfikacji.
Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i niezakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania innym Klientom.
Zabronione jest umieszczanie przez Klienta w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści: naruszających przepisy prawa, nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia, zawierających groźby, nawołujących do agresji, wprowadzających w błąd, zawierających wulgaryzmy i zwroty mogące naruszyć godność osób trzecich, promujących jakiekolwiek strony internetowe, produkty, towary lub usługi osób trzecich.
Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę, co w sposób dokładny określa paragraf 11 niniejszego Regulaminu.

§6 Prawa i obowiązki Sprzedawcy

W ramach świadczenia Usług Elektronicznych, Sprzedawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Sklepu internetowego, w szczególności – umożliwia Klientom składanie Zamówień.
Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione.
W przypadku gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca może:
wezwać Klienta do zaniechania naruszeń oraz usunięcia ich skutków,
odmówić przyjęcia Zamówienia lub trwale usunąć Konto lub czasowo zablokować dostęp Klienta do Konta – po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków dokonanych naruszeń,
w razie zamieszczenia treści naruszających przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje – wstrzymać publikację tych treści na stronie Sklepu internetowego, usunąć te treści lub zablokować dostęp do nich.
Sprzedawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Klientów oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji.

§7 Zasady składania Zamówienia

Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z opisem Produktu, dostępnym w Sklepie internetowym.
Klient może składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji oraz zakładania Konta.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść na stronę …..
 2. dokonać wyboru produktu,
 3. złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.
Pracownik Sklepu internetowego może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia treści Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu Zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres mail
Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza paragon lub fakturę VAT, w zależności od preferencji Klienta.

§8 Płatności

Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, podane są w walucie polskiej i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).
Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy (o ile mają zastosowanie), które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę zamówionych Produktów oraz koszty dostawy.
Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności: przelew bankowy.
W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule należy podać numer Zamówienia.
W przypadku płatności przelewem bankowym lub za pomocą płatności mobilnej, Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty w ciągu 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia, w innym wypadku Zamówienie może zostać anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez obsługę Sklepu internetowego.

§9 Dostawa

Dostawa złożonego Zamówienia do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których informuje podczas składania Zamówienia.
Sprzedawca podaje informację o koszcie dostawy podczas składania Zamówienia, w momencie wyboru sposobu dostawy.
Dostawa złożonego Zamówienia możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.
W przypadku dostawy Zamówienia poza teren Rzeczypospolitej Polskiej koszty dostawy mogą różnić się od podanych. W przypadku chęci złożenia Zamówienia z dostawą Poza teren RP należy przesłać zapytanie mailowo
Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia Zamówienia. Produkty wysyłane w przeciągu 14 dni roboczych.
Produkty będące na stałe w ofercie 7 dni.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
Sprzedawca powinien wykonać Umowę sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu.
Klient podczas odbioru przesyłki powinien ją dokładnie sprawdzić w celu ustalenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody, a zaistniałe zdarzenie niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

§10 Prawo odstąpienia od Umowy

Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Bieg terminu określonego w punkcie 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w punkcie 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Formularz zwrotu towaru do pobrania poniżej). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Zawierać powinno dane Klienta, numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży, wskazanie zwracanego Produktu oraz opcjonalnie powód zwrotu.
Zwracany produkt musi dotrzeć do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, nie noszącym żadnych śladów użytkowania wraz z potwierdzeniem zakupu – paragonem lub fakturą VAT oraz wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu. Zwroty niezawierające dokumentu sprzedaży lub formularza zwrotu nie będą rozpatrywane.
Koszty dostarczenia zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
Przesyłki nadane za pobraniem nie będą odbierane.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami .
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia zasadności zwrotu, tj. stwierdzenia, że produkt nie nosi żadnych śladów użytkowania i zwrot zawiera wszystkie wymagane dokumenty, wymienione w punkcie 6 niniejszego paragrafu.

§11 Reklamacja

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów.
Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w terminie maksymalnie 14 dni od momentu zauważenia przez Klienta nieprawidłowości związanych z Zamówieniem lub Produktem.
Klient może złożyć reklamację składając oświadczenie reklamacyjne (Formularz reklamacji towaru do pobrania poniżej).
Oświadczenie reklamacyjne może zostać złożone za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
Reklamowany produkt musi zostać dostarczony wraz z potwierdzeniem zakupu – paragonem lub fakturą VAT oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. Przesyłki niezawierające dokumentu sprzedaży lub formularza reklamacji nie będą rozpatrywane.
Koszty dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt ten jest zwracany na podany przez Klienta rachunek bankowy.
Przesyłki nadane za pobraniem nie będą odbierane.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu.

§12 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2024